warunki uczestnictwa

OGÓLNE WARUNKI UCZESTNICTWA w podróżach organizowanych przez INDIAGUIDE TRAVEL STUDIO PVT. LTD.

 1. Indiaguide Travel Studio Pvt. Ltd. świadczy usługi na terenie całych Indii.
 2. Realizacja usług rozpoczyna się z chwilą zaakceptowania przez Klienta kosztorysu podróży, wysyłanego na piśmie przez pocztę e-mail.
 3. Termin dokonania pełnej wpłaty zostaje ustalony indywidualnie między Klientem i Indiaguide Travel Studio Pvt. Ltd. i potwierdzony telefonicznie lub/i przez pocztę e-mail, nie później niż 2 miesiące od daty rozpoczęcia podróży.
 4. Ustalona kwota wpłaty jest zawsze obliczana w dolarach amerykańskich USD lub w EURO, bez przeliczania na złotówki PLN. Koszty przelewu do Banku ponosi Klient.
 5. Klient zostaje poinformowany na piśmie przez pocztę e-mail o przyjęciu wpłaty.
 6. Indiaguide Travel Studio Pvt. Ltd. zastrzega sobie prawo odwołania podróży z przyczyn od siebie niezależnych, jak decyzje władz państwowych (polskich i indyjskich), działanie siły wyższej, terroryzm. Klient otrzymuje z tego tytułu zwrot pełnej wpłaty minus poniesione koszty, natomiast nie przysługuje Klientowi odszkodowanie.
 7. Klient może w każdej chwili przenieść uczestnictwo w podróży na inną osobę, pod warunkiem solidarnego ustalenia zmian z (ewentualnymi) pozostałymi uczestnikami podróży oraz solidarnym przejęciem tych samych kosztów.
 8. Cena ustalona w kosztorysie może być podwyższona w przypadku wzrostu kosztów transportu, wzrostu opłat urzędowych, podatków lub innych nieprzewidywalnych opłat. Wszystkie zmiany muszą zostać potwierdzone przez Klienta przed rozpoczęciem podróży.
 9. Indiaguide Travel Studio Pvt. Ltd. zastrzega sobie prawo do przesunięcia terminu za zgodą Klienta. Jednak w przypadku posiadania przez Klienta biletów lotniczych, termin nie może ulec zmianie.
 10. Indiaguide Travel Studio Pvt. Ltd. nie ponosi odpowiedzialności za powrót Klienta do kraju w przypadku perturbacji w obsłudze linii lotniczych i nie pokrywa kosztów powrotu do kraju.

II. REZYGNACJA Z IMPREZY

 1. W przypadku rezygnacji z podróży, Klientowi przysługuje zwrot dokonanej wpłaty, jednak zostanie ona pomniejszona o wszystkie rzeczywiste koszty poniesione przez Indiaguide Travel Studio Pvt. Ltd. dla organizacji podróży.
 2. Zamiast całkowitej rezygnacji z podróży i związanych z nią kosztów, Klient może przenieść datę realizacji podróży na inny termin i zminimalizować koszt strat.

III. REALIZACJA PODRÓŻY

 1. Klient winien posiadać ważne i aktualnie obowiązujące dokumenty upoważniające do przekraczania granic krajów objętych programem imprezy, zobowiązany jest również do zapoznania się z informacjami dotyczącymi przepisów paszportowych, wizowych, celnych oraz zdrowotnych kraju docelowego. Obywatele innych państw niż Polska winni zaczerpnąć informacji w odpowiednim konsulacie.
 2. Indiaguide Travel Studio Pvt. Ltd. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za realizację przelotu samolotem Polska-Indie i nie ponosi żadnych kosztów wynikłych z wszelkich perturbacji na trasie.
 3. Początek realizacji usług zawsze ma miejsce na jednym z lotnisk międzynarodowych Indii – Delhi, Mumbai, Kolkata, Chennai, Cochin, i także na jednym z lotnisk następuje zakończenie usług.
 4. Indiaguide Travel Studio Pvt. Ltd. jest odpowiedzialny za przebieg podróży w Indiach zgodnie z programem oraz za umówioną jakość świadczeń. W wyjątkowych przypadkach Indiaguide Travel Studio Pvt. Ltd. zastrzega sobie prawo do zmiany programu lub zakwaterowania Klienta w hotelach innych niż opisane w programie, oferując świadczenia o równorzędnym lub wyższym standardzie. W przypadku zaakceptowania przez Klienta owych świadczeń, zmiana programu nie może stanowić podstawy do zgłoszenia roszczeń w stosunku do Indiaguide Travel Studio Pvt. Ltd.
 5. Indiaguide Travel Studio Pvt. Ltd. odpowiada wyłącznie za usługi objęte kosztorysem, nie odpowiada natomiast za realizację imprez fakultatywnych nabywanych samodzielnie przez Klientów u osób trzecich oraz za własne pomysły organizacyjne Klienta.
 6. Indiaguide Travel Studio Pvt. Ltd. nie odpowiada za niedogodności zaistniałe w trakcie realizacji imprezy, wynikłe z przyczyn od niego niezależnych, np. warunki atmosferyczne, decyzje państwowe, działanie siły wyższej lub leżących po stronie Klienta.
 7. Międzynarodowa doba hotelowa zaczyna się i kończy o godz. 12.00 w południe, co oznacza, że pokoje hotelowe muszą być opuszczone wraz z bagażami do godziny 12.00. Istnieje możliwość pertraktacji i Klient może niekiedy uzyskać zgodę na późniejsze wykwaterowanie z hotelu.
 8. Klient, który w trakcie podróży po Indiach stwierdza wadliwe wykonanie umowy, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym wykonawcę usługi, którym jest Mahendra Singh.
 9. Indiaguide Travel Studio ma obowiązek rozliczenia tych kosztów usług, które uległy radykalnej zmianie lub zostały pominięte i dokonania zwrotu wymaganych części.

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI UCZESTNICTWA w podróżach organizowanych przez INDIAGUIDE TRAVEL STUDIO PVT. LTD.

 1. Szczegółowe warunki uczestnictwa są przedstawione w programie podróży i podlegają negocjacji przed wniesieniem całej opłaty za podróż na konto Indiaguide Travel Studio Pvt. Ltd.
 2. Po wniesieniu opłaty za usługi, tylko niektóre koszty mogą ulec negocjacji solidarnie między Klientem a Indiaguide Travel Studio Pvt. Ltd.